ประชุมคณะกรรมการ “เทคนิคเกมส์ 63”

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “ เทคนิคเกมส์ ๒๓ ” โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ครูกิจกรรมแผนกวิชา และประธานชมรมวิชาชีพทุกชมรม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทาง การจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “ เทคนิคเกมส์ ๖๓ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ ท่านผู้อำนวยการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างเร่งด่วน ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้เลื่อนการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพื่อเน้นย้ำมาตรการที่สถานศึกษาได้ยึดปฏิบัติตาม ๖ มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี