โครงการนิเทศติดตามและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาเข้ารับการนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษา ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ปีการศึกษา 2562) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยการนิเทศฯ ครั้งนี้ ผู้อำนวยการธาตรี พิบูลมณฑา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากนั้นนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนิเทศฯ เริ่มจากชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการนิเทศฯ และดำเนินการนิเทศฯ ตามลำดับ ซึ่งการนิเทศติดตาม และให้คำปรึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ยกกำลังสองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 รวมไปถึง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 อีกด้วย