บุคลากร

นายเทพลิขิต ศิริวงศ์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณภัทร พรกิตติกมล

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางเสาว์วันดี ผ่านเมือง

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

นางสาวภัทรวริน บุญทา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ