บุคลากร

นายเทพลิขิต ศิริวงศ์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณภัทร พรกิตติกมล

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางเสาว์วันดี ผ่านเมือง

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล

M.Eng (Computerscience)

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

นางสาวภัทรวริน บุญทา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพีรพงศ์ สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร